SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Wisby Simsällskap

Policys och riktlinjer

Likabehandlingsplan WSS

 

Bakgrund

Wisby Simsällskap, WSS, är en ideell idrottsförening med hemvist i Gotlands Kommun. WSS har som syfte att bedriva tränings- och tävlingsverksamhet inom simning och simhopp.

 

Värdegrund

WSS har av tradition som värdegrund att i god kamratskap välkomna alla som på sina egna villkor önskar deltaga i olika aktiviteter inom simning och simhopp. Vi arbetar för att alla ska trivas i verksamheten där KUL – Kamratskap, Utveckling, Lust är ledord i vår värdegrund.

 

Syfte

WSS ska verka för en jämställd och kamratlig idrottsmiljö, där alla ska känna sig välkomna och känna att de har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, kultur, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsvariationer.

 

Metoder och mål

Villkoren och förutsättningarna är lika för alla medlemmar och vi behandlas lika oavsett kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller andra individuella förutsättningar. Alla ska bemötas med respekt och intresse.

Exempel på likabehandling:

 • Resurser (handledning, material och ekonomiska medel) tilldelas utifrån samma principer.
 • Alla får samma information.
 • Alla medlemmar får vara med i idrottsgemenskapen och får möjlighet att utvecklas oavsett erfarenhet och färdighet.
 • Alla erbjuds träning utifrån samma principer.
 • Alla ska få samma uppmärksamhet och engagemang.
 • Alla ska behandlas väl.

 

Ansvar och skyldigheter

WSS Styrelse har det övergripande ansvaret för att planen följs och att planen kommuniceras till föreningens samtliga medlemmar. Alla medlemmar i föreningen är ansvariga för att vår likabehandlingsplan efterlevs. Vilket ansvar vi har beskrivs nedan:

Styrelsen

 • Övergripande ansvar för att planen följs.
 • Informera, kommunicera och följa upp.
 • Formulera policy och riktlinjer
 • Fatta beslut som är förankrade i riktlinjerna.
 • Skapa forum för delaktighet.
 • Aktivt motarbeta olika behandling

Ledare

 • Aktivt motarbeta olika behandling.
 • Agera i linje med planen och bedriva en verksamhet där alla har lika värde.
 • Följa och genomföra fattade beslut och riktlinjer.
 • Inhämta synpunkter och idéer från medlemmar och föräldrar och vidarebefordra till styrelsen.
 • Delta och ge input i dialog med styrelsen.
 • Agera samt återkoppla till styrelsen kring riktlinjerna.

Föräldrar

 • Sätta sig in i och följa föreningens värdegrund och likabehandlingsplan.
 • Hjälpa till att förmedla budskapet till barnen/ungdomarna.
 • Föregå med gott exempel och vara delaktiga i barnens/ungdomarnas idrottande.
 • Förmedla avvikelser från likabehandlingsplanen till ledare och styrelsen.

Medlemmar

 • Följa planen och se till att andra i klubben följer den.
 • Respektera klubbkamrater, simmare/simhoppare i andra klubbar, ledare, regler och uppföra sig i enlighet med planen.
 • Visa mod att säga till när någon inte följer reglerna och planen.

 

Information/spridning

Alla ledare ska få information om denna likabehandlingsplan i samband med att man får ett ledaruppdrag. Klubbens medlemmar informeras om planen på klubbens årsmöte en gång om året. Planen finns även tillgänglig på klubbens hemsida.

Styrelsen är ansvarig för att planen utvärderas och vid behov uppdateras årligen.

 

Utdrag ur föreningens stadgar

Idrottens mål och inriktning

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt som psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Verksamhetsidé

Wisby Simsällskap arbetar för att alla, genom lek, träning, tävling och motion, kan ägna sig åt simidrottsverksamhet samt ökad simkunnighet. Verksamheten byggs på medlemmarnas ideella insatser, engagemang, glädje och gemenskap.

 

 

 

Handlingsplan vid mobbning WSS

 

Mobbning, vad är det?

När en eller flera personer trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt eller bägge delarna. Alla barn/ungdomar och vuxna har ansvar för att rapportera misstänkt mobbning, sexuella trakasserier och rasism.

Vi agerar på följande sätt:

 • Mobbningssituationer ges högsta prioritet.
 • Ledare agerar direkt med samtal med de inblandade, en och en.
 • Ledare uppmanar mobbaren att ändra sitt beteende.
 • Det som hänt och vad som beslutas dokumenteras av ledaren.
 • Föräldrarna informeras. Både mobbarens och den mobbades.
 • Det som beslutats dokumenteras av ledaren.
 • Om mobbningen inte upphör kallas mobbaren och den mobbade samt föräldrar till samtal, ansvarig för detta är ledaren.
 • Om inte mobbningen därefter upphör kopplas styrelsen in för ytterligare åtgärder.

Styrelsen ansvarar för att denna plan följs upp och revideras vid behov.

 

 

 

Drog- och Alkoholpolicy WSS

 

Vår föreningsverksamhet är byggd på ideell bas och syftar till gemenskap, fysisk och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas väl i allmänhet och i sitt idrottande i synnerhet. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drog- och alkoholpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar. Med anledning av detta har WSS styrelse antagit följande ställningstagande och riktlinjer för områdena tobak, alkohol, narkotika och dopningspreparat.

 

Tobak/E-cigaretter

Tobak innefattar både snus och rökning samt e-cigarett och dylikt.

Vi tillåter inte att våra ungdomar använder tobak under, eller i anslutning till, träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt tobak agerar vi på följande sätt:

 • Samtal med berörd person och kontakt med föräldrarna.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.

Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Under föreningsaktiviteter eller iklädd föreningskläder bör man som ledare avstå från att röka/snusa.

Om vi skulle upptäcka att någon av våra ledare inte följer våra föreskrifter agerar vi på följande sätt:

 • Ledare-/styrelsesamtal med den berörde.

Ansvaret för att dessa regler följs är styrelsens och ledarnas.

 

Alkohol

Vi tillåter inte att våra medlemmar använder alkohol under, eller i anslutning till, träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol agerar vi på följande sätt:

 • Samtal med berörd person och kontakt med föräldrarna om medlemmen är under 18 år.
 • Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.

 • Man får inte dricka alkohol under resor, läger eller under andra aktiviteter där man har ansvar för barn/ungdomar.
 • Man kommer inte berusad eller bakfull till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet/möte.
 • Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.

Om vi upptäcker att någon av våra ledare bryter mot dessa regler gör vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal.
 • Erbjuder hjälp och stöd.
 • Vid upprepade fall av berusning, avstängning från ledaruppdrag.

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens.

 

Narkotika- och dopningspreparat

Om vi skulle misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar använt narkotika eller dopingpreparat gör vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.
 • Kontakt med sociala myndigheter och polis.
 • Vid dopning, kontakt med Riksidrottsförbundets antidopningsgrupp.
 • Utifrån dess åtgärder bedömer vi eventuella konsekvenser för den berörde.

Ansvaret för att dessa regler följs är ytterst styrelsens, men även ledare/tränares. Föräldrar har ett stort ansvar för att allt bruk av narkotika och dopningspreparat upptäcks och uppmärksammas.

 

Sammanfattning Drog- och alkoholpolicy

Vi tillåter inte våra medlemmar att använda tobak, och alkohol under föreningsaktivitet. Allt bruk av narkotika är förbjuden enligt idrottens regler, dessutom är hanteringen av dopningspreparat (t.ex. anabola steroider) även förbjuden enligt lag. Därför råder nolltolerans för narkotika och dopningspreparat i WSS.

Upprepade brott mot WSS Drog- och alkoholpolicy ges en skriftlig varning, därefter avstängning och vidare utredning.

Denna drog- och alkoholpolicy skall delas ut till samtliga medlemmar i föreningen och till föräldrarna till alla medlemmar under 18 år.

Drog- och alkoholpolicyn ska kommuniceras vid möten inom WSS och i kontakt med sponsorer och myndigheter. Varje ledare har ansvar för att alla känner till drog- och alkoholpolicyn.

Drogpolicyn ska fastställas årligen.

 

 

 

WSS Resepolicy med riktlinjer

 

Inom WSS företas ett stort antal resor med båt och bil. Det är därför väsentligt att vi har en vägledande policy för dessa resor samt att det finns gemensamma riktlinjer för hur vi genomför dessa resor.

 

Omfattning

Denna resepolicy med riktlinjer gäller för alla verksamma inom WSS där resor helt/delvis betalas av klubben.

 

Målsättning

Målet med policyn är:

 • Att samtliga resor ska ske på ett så trafiksäkert sätt som möjligt.
 • Att samtliga resor ska planeras och genomföras på ett så miljömässigt sätt som möjligt.
 • Att samtliga resor ska genomföras så kostnadseffektivt som möjligt.

 

Riktlinjer, allmänt

Inför varje säsong ska respektive grupp göra en planering av de resor som måste göras med utgångspunkt i planerade tävlingar, träningsresor, läger etc. En redovisning ska göras av:

 • Antal resor till tävlingar och träningsläger som ska göras.
 • Vilket färdsätt som kommer att väljas.
 • Hur stor den totala resekostnaden kommer att bli.
 • Hur resorna ska finansieras.

Redovisningen ska ingå i den verksamhetsplan som ska lämnas in till styrelsen före varje säsong.

 

När du bokar en resa för WSS räkning:

 • Resor till/från Gotland genomförs som regel med båt. Vissa undantag kan göras för resor på ort där båt inte blir realistiskt ur ett tidsperspektiv. Beslut om detta tas i samband med planering och budgetering inför varje säsong.
 • Resor bokas alltid med idrottsrabatt.
 • Boende bokas uteslutande på Scandic (undantag beviljas av styrelsen) där middag ingår om man bokar med Sportkortet (finns att ansöka om på www.scandichotels.se). Skulle middag inte ingå står WSS för detta till en kostnad av max 120 kr/person.
 • Lunch under tävlingsresor står WSS för till en kostnad av max 110 kr/person och dag. Är man förslagsvis i närheten av ett IKEA-varuhus är rekommendationen att äta lunch där, såväl ur ett hälsomässigt som ur ett ekonomiskt perspektiv. Ofta ingår middag på Scandic.
 • Mat på båten vid ut-/hemresa står respektive deltagare själv för.
 • Tillkommande kostnader (biobesök, museum eller liknande) står respektive deltagare själv för om inte annat på förhand beslutats.

 

Övrigt

 • Samling inför avresa sker vid Solbergabadet, 1 timme före färjans avgång.
 • Avlämning av barn vid hemkomst sker på parkeringen vid gamla fängelset.

 

Säkerhet vid passagerartransporter

 • Föraren och samtliga passagerare skall använda bilbälte.
 • Föraren följer alltid de trafikregler som gäller, ex. hastighet, antal passagerare etc.
 • Fordonet ska vara godkänt av svensk bilprovning.
 • I varje fordon skall det finnas en fungerande mobiltelefon och aktuell telefonlista till föreningen.
 • Deltagarförteckning ska medföras av ledarna.
 • Föraren skall alltid vara nykter och drogfri.
 • Föraren skall alltid vara utvilad.
 • I varje fordon skall det finnas första-hjälpen-utrustning, detta kan tillhandahållas av föreningen vid behov.

 

 

 

Krishanteringspolicy WSS

 

Många associerar kriser med enbart olyckor, men kriser men kriser kan också uppstå ur mindre allvarliga situationer som kan få allvarliga konsekvenser för organisationen. I de senare fallen handlar det oftast om negativ publicitet i massmedia och /eller allmän ryktesspridning. Kriser kan orsakas av fusk, t.ex. doping, skattefusk, översitteri, förskingring, sexuellt utnyttjande, pennalism, elitiserad barnidrott, misskötsel av hästar, ja listan kan göras mycket längre. Det viktigaste är att föreningens ledning diskuterar tänkbara kriser och skapar en beredskap för dessa.

Krisplanen ska kunna användas i tillämpliga delar för olika typer av kriser.

 

Om en större olycka/akut insjuknande har inträffat:

Den som tar emot informationen om att en större olycka inträffat bör ställa följande frågor:

 • Vad har hänt?
 • Var har olyckan inträffat?
 • Hur många är inblandade?
 • Vilka är inblandade?
 • Har någon skadats? Vem? Vilka?
 • Var är de inblandade nu?
 • Vem kan man få mer information av?
 • Är föräldrar/närmaste anhöriga informerade? Om inte, åligger det den person som tar emot informationen att kontakta föräldrarna/närmaste anhöriga?
 • Vid större olycka kontakta sammankallande i krisgruppen (styrelsen).

 

För eventuell ytterligare information

 • Räddningstjänsten 112 alternativt SOS Alarm 010-140 80 00.
 • Polisen: 114 14.
 1. Ordförande är sammankallande till att Krisgruppen vid behov träffas.
 2. Krisgruppen samlas på Solbergabadet, för att samtliga i gruppen skall få samma information om det inträffade.

 

Krisgruppens konkreta uppgifter:

 • Inrätta en kriscentral på kansliet (Solbergabadet) för drabbade och berörda.
 • Representanter från Krisgruppen skall finnas till hjälp för anhöriga.
 • Om det föreligger behov av att samla in ytterligare information om händelsen åligger detta Krisgruppen.
 • Krisgruppen samråder med drabbade föräldrar vilken information som skall lämnas ut internt och externt.
 • Ge samma information till alla för att förhindra ryktesspridning.
 • Avråda anhöriga i chocktillstånd att själva ta sig till eventuell olycksplats.

 

Krisgruppens medlemmar bör tänka på:

 • Att samla in och ge korrekt, tydlig och saklig information till anhöriga och press.
 • Att erbjuda de drabbade en möjlighet att samlas och ge uttryck för sina känslor.
 • Att under lång tid hjälpa de drabbade genom den första chocken och genom sorgearbetet.
 • Att möjliggöra samtal mellan de drabbade och medmänniskor som är beredda att hålla om, hålla tyst och hålla ut.
 • Att ansvara för att Krisgruppens medlemmar och resurspersoner får tillfälle att prata igenom det upplevda.

 

Sammankallande (Ordförandens) ansvar:

 • Vara den person som gör uttalanden till pressen, för att minimera risken för feltolkningar.
 • Genomgång efter det akuta skedet med Krisgruppen.
 • Samla berörda för en gemensam genomgång när det akuta skedet är över, innan men går hem för dagen.
 • Följande dag – genomgång och utvärdering.

Någon av de närmaste dagarna samlas berörda på nytt för att med lite distans gå igenom det som hände och vilka lärdomar som kan dras av det inträffade.

 • Ansvara för att kontakt tas med någon eller några i ev. skolors krisgrupper.

 

WSS Krisgrupp:

För ytterligare information:

 • Räddningstjänsten (tfn): 112
 • Regionens växel (tfn): 0498-26 90 00

Krisgruppens verksamhet ses över och uppdateras kontinuerligt.

 
WSS Shop
Aktuellt
 
Samarbetspartners
Våra sponsorer