SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Wisby Simsällskap

Stadgar

Fastställda av årsmötet 2016-03-14

Reviderade årsmötet 2021-03-16

 

    Reviderade årsmötet 2022-03-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WISBY SIMSSÄLLSKAP ÄR STIFTAT DEN 23 AUGUSTI 1922 SÄLLSKAPET HAR SIN HEMORT I VISBY PÅ GOTLAND

 

ALLMÄNT

Idrottens mål och inriktning

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt som psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

 

Verksamhetsidé

Wisby Simsällskap arbetar för att alla genom lek, träning, tävling och motion kan ägna sig åt simidrottsverksamhet samt ökad simkunnighet.

Verksamheten byggs på medlemmarnas ideella insatser, engagemang, glädje och kamratskap.

 

Ändamål

§ 1

Wisby Simsällskap har som ändamål att:

 • Bedriva simidrott
 • Vara bra för medlemmarnas utveckling fysiskt och socialt
 • Arbeta för en dopingfri idrott

 

MEDLEMSKAP

§ 2

Medlem i sällskapet är den som efter ansökan godkänts av Styrelsen under den form som beslutats av Årsmötet och efter betalande av den medlemsavgift som beslutats av Årsmötet.

Styrelsen får ge i uppgift åt särskild person att godkänna medlem.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att berörd person kommer att motarbeta sällskapets intressen.

Beslut, gällande ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen.

Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i sällskapet. Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i Styrelsen stadgas i 3 kap Allmänna bestämmelser 5 § Utseende av hedersordförande och hedersledamot i RF:s stadgar.

§ 3

Medlem som vill lämna sällskapet, skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat sällskapet. Har medlemmen ej betalat bestämd avgift till sällskapet, bestämmer Styrelsen om avgiften skall betalas eller ej.

Medlem som inte har betalat årsavgift under två år får anses ha begärt att lämna sällskapet.

 

§ 4

Medlem i sällskapet får inte uteslutas ur sällskapet av annan anledning än att medlemmen har låtit bli att betala bestämda avgifter till sällskapet, motarbetat sällskapets verksamhet eller ändamål eller upppenbarligen skadat sällskapets intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen bestämd tid (minst 14 dagar).

I beslut om uteslutning skall skälen för detta redovisas samt anges vad den uteslutne skall tänka på vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen före beslutet skickas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat pålitligt sätt.

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 15 Kap Överklagande av beslut som inte avser bestraffningsärende i RF:s stadgar.

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får sällskapet inte kräva den uteslutne medlemmen på bestämda avgifter.

 

MEDLEM

§ 5

Medlem

 • har rätt att delta i möten och andra sammankomster som ordnas för medlemmarna
 • har rätt till fortlöpande information om sällskapets angelägenheter
 • skall följa sällskapets stadgar samt beslut som i rätt ordning har fattats av organisation inom sällskapet
 • har inte rätt till del av sällskapets vinst eller egendom vid upplösning av sällskapet.

 

§ 6

Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av Årsmötet. Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställs av Årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter.

Medlemskap får inte överlåtas.

 

§ 7

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är allmänt accepterade inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte deltaga i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen eller, om detta så bestämts, av sektion eller särskild utsedd befattningshavare. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige skall Svenska Simförbundet ge sitt samtycke.

Är arrangören inte ansluten till Svenska Simförbundet får medlemmen delta endast om Svenska Simförbundet godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

STYRELSEN

§ 8

Sällskapets intressen sköts av Styrelsen. Den skall – inom ramen för RF:s och Svenska Simförbundets stadgar –arbeta för sällskapets utveckling samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det krävs av Styrelsen att

 • se till att sällskapets bindande regler följs
 • verkställa av Årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom sällskapet
 • ansvara för och förvalta sällskapets medel
 • förbereda Årsmötet.

 

§ 9a

Årsmötet beslutar om antalet ledamöter. Lägst 1+4 alternativt högst 1+8. Styrelsen har rätt att under pågående verksamhetsår välja in ledamot i det fall det blir vakans i Styrelsen.

 

§ 9b

Styrelsen består av ordföranden jämte 4 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Alternativt ordförande jämte högst 8 ledamöter samt 2 suppleanter.

 

§ 10

Ordföranden väljs på en tid av 2 år. Övriga ledamöter väljs på en tid av 2 år, suppleanter väljs på tiden ett år. Dock skall valen ske så inte hela styrelsen avgår samtidigt.

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 3 Kap Allmänna bestämmelser 4 § Adjungering av styrelseledamöter i RF:s stadgar.

Styrelsen beslutar inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

 

Styrelsen beslutar inom sig representant med fullmakt för att rösta för och representera Wisby Simsällskap vid Gotlands Idrottsförbunds DF-årsmöte.

Styrelsen beslutar inom sig representant med fullmakt för att rösta för och representera Wisby Simsällskap vid SISU Idrottsutbildarnas årsstämma.

Styrelsen beslutar inom sig representant med fullmakt för att rösta för och representera Wisby Simsällskap vid Stockholms Simförbunds årsmöte.

Styrelsen beslutar inom sig representant med fullmakt för att rösta för och representera Wisby Simsällskap vid Svenska Simförbundet årsmöte.

§ 11

Sällskapets firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

 

§ 12

Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst tre stycken av dem är närvarande.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall på begäran antecknas i protokollet.

 

§ 13

Ordförande är sällskapets officiella representant. Ordförande leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl sällskapets stadgar som övriga för sällskapets bindande regler och beslut följs. Har ordförande förhinder träder vice ordförande in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande, med undantag av nedan angivna uppgifter som bör göras av sekreteraren och kassören.

 

Sekreteraren har att

  • förbereda Styrelsens sammanträden och sällskapets möten
  • föra protokoll över Styrelsens sammanträden
  • registrera och förvara allmänna dokument
  • se till att fattade beslut genomförs
  • om ordföranden inte bestämmer annat, skriva på allmänna dokument och förvara kopior av dessa
  • årligen ta fram förslag till verksamhetsberättelse för sällskapet.

 

Kassören har att

  • se till att medlemmarna betalar bestämda avgifter
  • se till att sällskapet söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer med flera som finns att få
  • driva in fordringar och genomföra utbetalningar för sällskapet samt se till att det finns kvitton över dessa
  • ansvara för sällskapets bokföring, vilket innebär skyldigheter att göra löpande resultatrapporter över sällskapets räkenskaper
  • i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter
  • årligen upprätta balans- respektive resultaträkningar
  • föra medlemsregister och inventarieförteckning
  • se till att sällskapet har betryggande försäkringar
  • ta fram underlag för budget.

 

§ 14

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR MM

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/1-31/12.

Styrelsens arbete omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet nästa år.

 

REVISION

§ 15

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna sällskapets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsregister och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, närhelst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före Årsmötet.

Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.

 

SEKTIONER/KOMMITTEER/BEFATTNINGAR

§ 16

Styrelsen utser de sektioner/kommitteer/befattningar som med hänyn till sällskapets verksamhet bedöms behövas.

Varje sådan utsedd sektion/kommitte/befattning skall ha särskild instruktion vad avser uppgifter och ansvar.

 

MÖTEN

§ 17

Med sällskapet hålls

  • Årsmöte i mars månad
  • extra möten när så behövs med hänsyn till omständigheterna i § 20.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte.

Kallelse samt dagordning för Årsmöte meddelas till medlemmarna senast tre veckor (minst tre veckor) före mötet eller meddelas inom samma tid av Styrelsen beslutad annonsering, t.ex. i ortspressen eller föreningens officiella hemsida eller av Styrelsen annat beslutat media samt genom information i klubblokalen eller liknande plats.

Styrelsen skall se till att revisionshandlingarna och revisionsberättelsen är tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.

 

§ 18

Medlem som i beslutad ordning har betalat sina avgifter till sällskapet och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Denna är personlig och får inte överlåtas på annan.

Medlem, som inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt.

 

§ 19

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

§ 20

Vid Årsmötet skall följande ärenden tas upp:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har meddelats på rätt sätt
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av justeringsmän, som tillsammans med ordföranden skall justera mötesprotokollet, även rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av
  1. sällskapets ordförande, även Styrelsens ordförande, för en tid av två år.
  2. Halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av två år
  3. Val av en godkänd eller auktoriserad revisor, samt suppleant för denne, för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta).
  4. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande

 

 1. Behandling av förslag som tagits fram av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av sällskapet senast 30 dagar, före mötet.
 2. Övriga frågor

 

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen före mötet.

 

EXTRA MÖTE

§ 21

Styrelsen får kalla sällskapets medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte, när revisionerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för bestämt syfte begärs av minst en tiondel av sällskapets röstberättigade medlemmar.

Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelse samt dagordning för extra möte meddelas senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller meddelas inom samma tid av Styrelsen beslutad annonsering, t.ex. i ortspressen eller föreningens officiella hemsida eller av Styrelsen annat beslutat media, samt genom information i klubblokalen eller liknande plats.

Vid extra möte får endast ärende som tagits upp i dagordningen beslutas.

 

§ 22

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sagts i 18 och 19 §§.

 

BESLUT, OMRÖSTNING

§ 23

Beslut fattas med bifall eller efter röstning om sådan begärs.

Med undantag av de i § 23 nämnda båda fallen bestäms vid röstning alla frågor med enkel majoritet.

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna röstsedlar, om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som godkänns av ordföranden vid mötet, om ordförande är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten bestämma.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

 

 

STADGEFRÅGOR MM

§ 24

Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa sällskapet. För godkännande till stadgeändring krävs beslut av Årsstämma med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

För sällskapets upplösning krävs beslut om detta med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande föreningsstämmor, hållna med minst ett års mellanrum.

 

§ 25

I beslut om upplösning av sällskapet skall anges att sällskapets tillgångar skall användas till bestämt idrottstödjande ändamål. Beslutet, tillsammans med intygade kopior av Styrelsen och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse samt balans- och resultaträkningar, skall omedelbart informeras till Svenska Simförbundet.

§ 26

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga regler och råd samt Svenska Simförbundets stadgar, tävlingsregler och övriga i rätt ordning utfärdade regler.

Ordförande och sekreteraren skall se till att ovan nämnda stadgar, regler och råd finns tillgängliga för medlemmarna.

 
WSS Shop
Aktuellt
 
Samarbetspartners
Våra sponsorer